Regulamin sklepu internetowego Żyj Kochaj Twórz

Sklep internetowy Żyj Kochaj Twórz, działający pod adresem internetowym https://www.wiedza.zyj-kochaj-tworz.pl należy do Karoliny Krysztofiak, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Studio kreatywne Karolina Krysztofiak” z siedzibą pod adresem os. Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 779-222-64-26.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, mailowo pod adresem poczty elektronicznej  kontakt@zyj-kochaj-tworz.pl

 

§1

 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez spółkę PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (60-327), Kanclerska 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w w wysokości 4 500 000,00 zł opłacony w całości; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 6. Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta; szczególnym rodzajem Produktu Elektronicznego jest Produkt do Dalszego Wykorzystania,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin,
 8. Sklep – sklep internetowy Żyj Kochaj Twórz, działający pod adresem internetowym https://www.wiedza.zyj-kochaj-tworz.pl/sklep, prowadzony przez Sprzedawcę,
 9. Sprzedawca – Karolina Krysztofiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Studio kreatywne Karolina Krysztofiak” z siedzibą pod adresem os. Kalinowe 14a, lok. 4, 62-090 Rokietnica, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 779-222-64-26,
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) 

§2

 

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów Elektronicznych uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. W celu dokonania zakupu klient jest zobowiązany założyć w Sklepie Konto. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. Konto pozwala po zakupie na dostęp do niektórych Produktów elektronicznych, w szczególności e-kursów.
 7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 8. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu. 

  §3

   

  Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta;
  4. podać dane do faktury (nawet jeśli jest osobom fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej),
  5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit 2) powyżej. Jeśli Klient nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”.
 5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. 5) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Produktu Elektronicznego.
 6. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. 5) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za zamówienie. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności, zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.
 7. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@zyj-kochaj-tworz.pl

 

§4

 

Formy dostawy i płatności

 1. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 2. E-kursy dostępne są dla Klientów na stronie Sklepu po zalogowaniu na konto.  Na stronie sklepu znajduje się odnośnik do podstrony logowania danego e-kursu. Odnośnik Klient otrzyma również na podany adres e-mail po realizacji zamówienia.
 3. Klient ma do wyboru dwie metody płatności za zamówienie:
  1. płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą,
  2. płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§5

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkt elektroniczny w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 5. Po otrzymaniu zapłaty i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia. W przypadku Produktu Elektronicznego wysyłka polega na przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierającej odnośnik pozwalający uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny.
 6. W przypadku Produktu Elektronicznego, wiadomość e-mail pozwalająca pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny powinna dotrzeć do Klienta w ciągu 15 minut od chwili otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty. Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła do Klienta, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Wyjatkiem jest:
  1. sytuacja w której Klient wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny – wówczas realizacja zamówienia powinna nastąpić w ciąu 24 godzin od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
  2. zakup Produktu Elektronicznego w przedsprzedaży – wówczas jako termin realizacji obowiązuje data podana w opisie Produktu Elektronicznego
 7. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§6

 

Produkty Elektroniczny

 1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż Produktów Elektronicznych przez Klienta. Klient nie ma również prawa zwielokrotniać Produktu Elektronicznego jakąkolwiek techniką, wprowadzać Produktu Elektronicznego do obrotu, użyczać lub wynajmować Produktu Elektronicznego osobom trzecim, ani przekazywać nikomu danych dostępowych do Produktu Elektronicznego.
 1. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, rola Sprzedawcy ogranicza się do dostarczenia Klientowi pliku (plików) obejmujących Produkt Elektroniczny lub przekazania informacji o sposobie uzyskania dostępu.. Klient korzysta z Produktu Elektronicznego w sposób samodzielny, a Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek usług, w szczególności usług doradczych, związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego. Wyjątkiem może sytuacja w której opis produktu wskazuje inaczej lub jest on kupowany wraz z usługą indywidualnej konsultacji.

 

 

§7

 

Indywidualna konsultcja

1. Niektóre Produkty Elektroniczne sprzedawane są w pakiecie z indywidualną konultacją.
2. Konsultacja może dotyczyć tematyki związanej z Produktem Elektronicznym.
3. Indywidualna Konsultacja nie obejmuje wynonywania projektów graficznych
4. Z konsultacji można skorzystać w ciągu 12 miesięcy od zakupu.
5. Konsultacja jest udzielana poprzez pocztę elektroniczą pod adresem kontak@zyj-kochaj-tworz.pl

 

§8

 

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktu To lub zawarcia umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Jeśli Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mu Produktu Elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Klient został poinformowany o utracie tegoż prawa przez Sprzedawcę, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta
 1. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@zyj-kochaj-tworz.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia). Oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta i zamównia (Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia)
 2. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, chyba że Klient poprosi o zwrot w innej formie.

 

§9

 

Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt Elektroniczny  ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu Elektroniczego, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@zyj-kochaj-tworz.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli Produkt Elektroniczny ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu Elektroniczny na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. żądać obniżenia ceny,
  4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt Elektroniczny wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt Elektroniczny wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 5. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu Elektronicznego, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 6 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@zyj-kochaj-tworz.pl
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail kontakt@zyj-kochaj-tworz.pl

 

§10

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Klienci mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Klienta,,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Klienta w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora (patrz § 1 Regulaminu).
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

 

§11

 

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 

 

§12

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§13

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży lub umowy.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.